[1]
ศิริกิจ เ., “การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจร่วมกับการติดเชื้อดื้อยา กรณีศึกษา 2 ราย”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 89–106, เม.ย. 2022.