[1]
ศรีตระการโกศล ส. ., “ความพึงพอใจของบุคลากรที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการยุคโควิด 2019 สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 181–191, เม.ย. 2022.