[1]
คะตา ว. ., สมกำลัง พ. . ., และ อารยะศิลปะธร น. ., “ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 154–163, ส.ค. 2022.