[1]
ปาปะกัง ส., “บทบาทของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 176–185, ส.ค. 2022.