[1]
ปักเคระกา ว., วิบูลชัย น. ., สมกิจ ว. ., อินนอก จ. ., และ ประพาศพงษ์ ส. ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมระบบประสาท”, MKHJ, ปี 19, ฉบับที่ 2, น. 140–153, ส.ค. 2022.