เอนกวิทย์ น., วิบูลชัย น., นุ่มแสง พ., ไกรจันทร์ ส., และ บุญมาศ น. “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พยาบาล”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 41-52, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/194937.