ไทยวงษ์ อ., แสนจันทร์ ม., ตาเลิศ ว., สมพร้อม ศ., และ แปงใจ ร. “ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วผิดปกติ: บทบาทพยาบาลในการประเมินและการดูแล”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, น. 206-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/195653.