พรแสน ศ., ห่อนบุญเหิม พ., และ ราชบุรี ช. “ปัจจัยที่สัมพันธ์และผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานที่มาคลอด โรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 15, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, น. 126-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/196189.