ศรีโพนทัน จ., พิณนาดิเลย์ ว., รัตนะวงศะวัต ป., เจริญศิริ ก., วิบูลชัย น., และ แสนจันทร์ ม. “การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก ในบริบทโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 23-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/196676.