ช่างถม ส., วิรัชพงศานนท์ อ., จิตต์ประทุม พ., และ อนุวงศ์ อ. “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดเชื้อ Helicobacter Pylori กับการตรวจ Narrow Band Imaging”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, น. 78-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/197758.