สิงห์คำ ส. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน โดยการเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, น. 92-99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/198316.