แวงวรรณ พ., และ วิบูลชัย น. “ผลการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 14, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, น. 57-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/199306.