สันธนพัฒน์กุล ก., และ คนกล้า ม. “การศึกษาการฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศที่มารับการรักษาทีโรงพยาบาลเลย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 9-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/200486.