พินิจจันทรานุกูล ผ. “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัดเอากล่องเสียงออกทั้งหมด และการเลาะต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอออกทั้งหมด : กรณีศึกษา 3 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 88-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/200778.