ศิริกุล ท., และ ชำนาญบริรักษ์ ผ. “การศึกษาสถานการณ์ และการใช้แนวทางการรักษาผู้สัมผัสหรือสงสัยสัมผัส โรคพิษสุนัขบ้า กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 51-59, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/203303.