สมทรัพย์ ย. “การศึกษาความชุกของการเกิดโรคเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ในโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 13, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 105-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/203313.