ยมศรีเคน ฉ. “การวินิจฉัยและการรักษาภาวะอ่อนแรงผู้ป่วยโรคขาดวิตามินซี (โรคลักปิดลักเปิด) : รายงานผู้ป่วย 2 รายในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 16, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2019, น. 62-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/219533.