สุริยะ เ., ศิริรวย ม., เหล็กเพชร จ. ., สร้อยสูงเนิน เ. . ., และ ดีรักษา ศ. . . “ระยะเวลาการเข้าถึงและการส่งต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 140-7, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241596.