เพ็ชรักษ์ ก., อินทเรือง อ. ., ตาเลิศ ว. ., และ บุญรอด พ. . “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 23-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/241927.