เลิศสวัสดิ์วิชา น. “รายงานผู้ป่วย : มะเร็งกล้ามเนื้อเรียบที่พบเริ่มต้นในตับอ่อน”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 94-99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242146.