สุวิทวัส จ. . “การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะขาดสารอาหารและพลังงาน”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 13-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/242559.