ดวงมาตย์พล ก. “การพยาบาลผู้ป่วย Metformin Associated Lactic Acidosis ที่รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 13-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/244303.