สิงห์คำ ส., และ ชำนาญบริรักษ์ ผ. . “การเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 16, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, น. 149-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/244943.