คงไพจิตรวงศ์ ป. “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้องวิดีทัศน์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 131-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/245459.