อารมณ์สวะ ร. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 166-78, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246108.