วิบูลชัย น. ., และ ไทยเจริญ ช. . “การเยี่ยมบ้าน: บทบาทพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2020, น. 119-27, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/246675.