ปินะเก ช., สุวัฒนศิลป์ อ. ., คงอุ่น ว. ., นามวงศ์ น. ., และ เรียงริลา ส. . “การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะก่อนล้างไต”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 17, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, น. 64-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/247165.