วังโสม อ., และ วัฒนชัย ฐ. . “การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง : กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 130-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/249324.