ถมอุดทา อ. ., และ ถมอุดทา ป. . “เถาเอ็นอ่อนสมุนไพรสู่การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 113-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/249639.