ไวเขตการณ์ อ. “ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของมารดาและทารกในสตรีตั้งครรภ์ที่เสพสารเมทแอมเฟตามีน ระหว่างตั้งครรภ์”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 105-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/250380.