ชำนาญบริรักษ์ ผ., ยะถา ป., สิงห์คำ บ. ., ไกรจันทร์ ก. ., และ สิงห์คำ ส. . “การสร้างและการพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อการควบคุมการบริโภคและการจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 61-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/251365.