ยมศรีเคน ฉ. “ผลการรักษาการผ่าตัดสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าผ่านกล้องส่อง ในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 22-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/252160.