โสบุตร์ ป., และ พุฒิคามิน ณ. . “ปัจจัยทำนายความรุนแรงของการบาดเจ็บสมองในผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 77-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/253705.