ใหมโบราณ ส. ., พันขาม อ. ., และ แสนสุข น. . “การพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 173-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254194.