พิทักษ์ลิมนุวงศ์ ส. . “ประสิทธิภาพของ Renal Angina Index เพื่อทำนายภาวะไตวายเฉียบพลันรุนแรง ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อรุนแรงและภาวะช็อกจากการติดเชื้อ”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 207-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254198.