ศรีโพนทัน จ. “การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 7, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2021, น. 10-17, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/254251.