อนุสรณ์ธีรกุล ส., หาญกล้า ส. ., อ้วนแก้ว อ. ., สิทธิ ก. ., และ บูรณสรรค์ ธ. . “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการปรับตัวของมารดาหลังคลอดครั้งแรก และมารดาหลังคลอดครั้งหลัง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 164-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255364.