หาญสมบูรณ์ ฐ. . “การประเมินผลการฝากครรภ์ ภาวะสุขภาพมารดาและทารก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 23-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255712.