จินาเพ็ญ ม., และ กาญจนวนิชกุล เ. . “การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 117-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/255835.