โคตรมี ต., และ แก้วกันยา ศ. . . “Lymph Node Ratio เป็นปัจจัยการพยากรณ์โรคในมะเร็งเต้านม ที่ได้รับการผ่าตัดร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลือง”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 35-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256077.