ศิริคะเณรัตน์ ร. “Hematological Parameter ในการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในจังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 127-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256092.