อารีย์สว่างวงศ์ ภ. . “ผลการรักษามะเร็งเต้านมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 107-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256093.