จันทร์อ่อน ร. “ผลลัพธ์การให้ยาไฮโดรคอร์ติโซนและไทอะมีนในผู้ป่วยติดเชื้อเมลิออยโดสิสในกระแสเลือด ในโรงพยาบาลมุกดาหาร”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 135-4, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256117.