ฤทธิ์ศรี น. . ., วัฒนประไพจิตร ส. . ., และ จันหาญ ศ. . . “รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชุมเป็นศูนย์กลาง : กรณีศึกษาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 50-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256337.