สาธิตสมิตพงษ์ เ. . “การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกต้นขาส่วนกลางหักระหว่าง Dynamic Compression Plate กับ Locking Compression Plate”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 53-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/256351.