คะตา ว. ., สมกำลัง พ. . ., และ อารยะศิลปะธร น. . “ผลการใช้รูปแบบการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยใช้ครอบครัวเป็นฐาน อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 154-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/257970.