ปาปะกัง ส. “บทบาทของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 176-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258107.