พูลเพิ่ม ป. . ., มีเทียน น. ., และ วงศ์พิริยโยธา อ. . “ปัญหาและความต้องการการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 88-99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258191.