ปักเคระกา ว., วิบูลชัย น. ., สมกิจ ว. ., อินนอก จ. ., และ ประพาศพงษ์ ส. . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมระบบประสาท”. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 19, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 140-53, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MKHJ/article/view/258576.