[1]
แผ่นทอง ช. 2021. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาล สุขภาพ และการศึกษา. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 13–22.